Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť GRUNT, a.s. so sídlom Horská 11/C, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35771160, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45218/B (ďalej len „spoločnosť“) je prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť, alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Spoločnosť spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie a to výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom, či na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Údaje získavame zo vzájomnej osobnej komunikácie, komunikácie po telefóne, resp. na základe vzájomnej písomnej komunikácie.

Z priestorov, kde poskytujeme služby, spracúvame tiež kamerové záznamy. Poskytnutie osobných údajov, rovnako, ako uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou, je dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné na splnenie zákonných povinností pri uzatváraní zmluvy (napr. o predaji pozemku, bytu, resp. o poskytnutí iných služieb).

Spoločnosť je povinná na účely takýchto obchodov zisťovať a spracúvať údaje o osobách, vrátane rodného čísla, ak bolo pridelené, okrem citlivých údajov o fyzických osobách. Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou.

Spoločnosť využíva moderné kontrolné, technické a bezpečnostné mechanizmy, ktoré zabezpečujú maximálnu možnú ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou mlčanlivosťou. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Práva dotknutej osoby Tieto práva sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré sú prevádzkovateľmi o dotknutej osobe pracúvané, a to v akejkoľvek forme.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi najmä nasledovné práva:
právo na prístup k údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie (zabudnutie)
právo na obmedzenie spracúvania
právo na prenosnosť osobných údajov
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo nebyť subjektom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu o skutočnosti, či a aké osobné údaje prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva (vrátane práva vyžiadať si kópie týchto informácií). V prípade, ak prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva osobné údaje, má táto osoba tiež právo na informáciu o tom, na aký účel, v akých kategóriách a po akú dobu sa osobné údaje spracovávajú, akým príjemcom boli alebo budú tieto údaje poskytnuté, prípadne informácie o ich zdroji, ak boli získané od inej ako dotknutej osoby.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu, resp. doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva.

Právo na vymazanie (zabudnutie)

Dotknutá osoba má právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva. Toto právo môže dotknutá osoba využiť najmä v prípade, ak:
(1) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali či spracúvali,
(2) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
(3) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
(4) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
(5) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
(6) sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania jej osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť alebo ak namieta ich spracovanie, ďalej ak ich spracovanie je protizákonné, a tiež v prípade, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely, na ktoré boli pôvodne získané. V prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe uplatnenia si práva dotknutej osoby, možno tieto osobné údaje spracovať len za podmienok a spôsobom uvedeným v zákone o ochrane osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný na jej žiadosť poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má tiež právo tieto údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej pôvodný prevádzkovateľ v takomto prenose bránil, pokiaľ sa ich pracovanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na zmluvnom vzťahu prevádzkovateľa s touto dotknutou osobou.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

V prípade, ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu jej osobných údajov prevádzkovateľom, ktorý tieto údaje spracúva na základe § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) zákona o ochrane osobných údajov, nesmie prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie. Takéto oprávnené dôvody musia objektívne prevažovať nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby.

Oprávnená osoba môže tiež namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, pokiaľ sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu, pričom v taktom prípade nesmie prevádzkovateľ tieto údaje ďalej spracovávať. Oprávnená osoba môže ďalej namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, a to z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.

Právo nebyť subjektom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (a to vrátane profilovania), pokiaľ takéto rozhodovanie má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju ovplyvňujú. Vyššie uvedené právo dotknutej osoby sa neuplatní v prípade, ak je rozhodnutie:

(1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
(2) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
(3) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Ak klient nadobudne presvedčenie, že jeho námietky alebo otázky v oblasti ochrany osobných údajov neboli uspokojivo vyriešené, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Sprostredkovateľmi spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov sú tieto subjekty:

Obchodné meno Sídlo Identifikačné číslo
GRUNT, a. s. Horská 11/C 831 52 Bratislava 35 771 160
Katastrálny odbor okresné úrady v SR podľa miestnej príslušnosti
Komerčné banky podľa výberu zákazníkov
Stavebné sporiteľne podľa výberu zákazníkov